Hợp tác

Câu lạc bộ Nhân lực - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Câu lạc bộ Nguồn Nhân lực - Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Câu lạc bộ Nhân Sự - Đại học Thương Mại Hà Nội
Câu lạc bộ Nhân Sự - Đại học Công Đoàn
Câu lạc bộ HRM - Human resoure management
Câu lạc bộ Nhân sự Hà Nội